New Jersey Temple Connecticut Temple
Coordinator
Deepak Shah
Executive Committee
Kirtikant Shah
Mukesh Patel
Niranjan Patel
Rajni Patel
Rohit Modi
Prakash Gandhi
Mukesh Kashiwala
Yogesh Choksi
Shilaben Gajjar
Jigisha Parmar
Uma Patel
Jagdish Bhavsar
Anil Sheth
Vipul N Mehta
Dilip Patel
Anil Shah
Vipul V Mehta
Biran Majmundar
Sandip Shah
Rohit Sheth
Leena Shah
Name
Mahendra patel
Champak Patel
Prakash Shah
Harry Patel
Dipika Desai
Bhimabhai Ranmal
Yogesh Patel
Yash Agrawal
Rupesh Parikh
Dhara Patel
Pravin Patel
Viraj Sheth